NEWS

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Višnjan

22.07.2017. 00:59; Učitavanja: 399; Početna / Novosti / Okolne općine / Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Višnjan

Obavještavamo mještane i sve zainteresirane da je Općinsko vijeće Općine Višnjan, na svojoj 3. redovnoj sjednici, održanoj 20. srpnja 2017. godine, donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Višnjan koju prilažemo u nastavku:

Temeljem članaka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 37. stavka 3. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Višnjan, na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU o privremenoj zabrani izvođenja radova

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste građevinsko-obrtničkih radova koji se privremeno zabranjuje, vrijeme, razdoblja i područja privremene zabrane izvođenja građevinsko-obrtničkih radova, nadzor nad provedbom odluke, iznimke i prekršajne odredbe prilikom izvoženja radova napodručju Općine Višnjan.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE GRAĐENJE PRIVREMENOZABRANJUJE
Članak 2.
Privremeno se zabranjuje izvođenje radova: uklanjanje dijela ili cijele građevine, zemljani radovi iskopa uporabom pneumatskih čekića i/ili kompresora te prijevoz iskopanog materijala naneasfaltiranoj prometnici ispred legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata.Radovi i prijevoz iz stavka 1. ovog članka ne mogu se izvoditi na udaljenosti manjoj od 250 m od legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata u vremenu od 0000 do 2400 sata. Privremeno se zabranjuje izvođenje svih građevinsko-obrtničkih radova na udaljenosti manjoj od 50 m od legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata u vremenu od 0000 do 900 sati i od 1600 do 2400 sata.

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE
Članak 3.
Privremena zabrana iz članka 2. primjenjuje se u svim naseljima na području Općine Višnjan urazdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA
Članak 4.
U vremenu, razdoblju i područjima iz članka 3. ove Odluke, iznimno, mogu se graditi građevine iizvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima:• hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,• nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,• građenje građevine, odnosno izvođenje radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
– izvođenja radova na uklanjanju građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,- odlukom općinskog načelnika kada se radi o izvođenju radova od posebnog interesa,- odlukom općinskog načelnika u smislu članka 6. ove Odluke po zahtjevu investitora ili izvođača, a ne radi se o radovima od posebnog interesa,- izvođenje radova gdje je Općina Višnjan investitor ili suinvestitor.

Članak 5.
Investitori i izvođači radova koji su zauzeli i koriste javnu površinu, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 2.ove Odluke.

Članak 6.
Općinski načelnik može posebnom odlukom, na pisani i obrazloženi zahtjev investitora iliizvođača odobriti izvođenje radova u smislu članka 2. ove Odluke u slijedećim slučajevima:- kada se radi o završetku određenih radova koji su započeli prije razdoblja privremene zabrane, a završetak radova je bio planiran prije početka razdoblja privremene zabrane, gdjese vrijeme trajanja radova u vrijeme privremene zabrane može produžiti za najviše 10 dana;- kada se radi o radovima čije odgađanje bi prouzročilo veće štete.Investitor i izvođač radova u trenutku zaprimanja zahtjeva od strane Općine Višnjan ne smiju biti dužnici Općine Višnjan niti trgovačkih društava čiji je osnivač Općina Višnjan.Zahtjev je uredan ako sadrži:-naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu podnositelja zahtjeva-naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu investitora-naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu izvođača-širi opis planiranih radova,-vrijeme (predviđenog) početka i (predviđenog) završetka radova, te-ispravu potrebnu za izvođenje radova.Ako za izvođenje radova u vrijeme zabrane nije potreban propisani akt temeljem kojeg semogu vršiti potrebiti radovi, onda je podnositelj zahtjeva dužan uz zahtjev priložiti ili u samom zahtjevu dati izjavu da se radovi mogu obavljati bez takvog akta ili priložiti o tome od nadležnog tijela odgovarajuću ispravu (potvrdu, uvjerenje i dr.).Ako zahtjev nije podnesen sukladno prethodnom stavku, Jedinstveni upravni odjel pozvat će podnositelja da u roku od pet dana uredi svoj zahtjev.Ako podnositelj zahtjeva ne uredi svoj zahtjev u smislu prethodnog stavka, zahtjev će se odlukom Jedinstvenog upravnog odjela odbaciti kao neuredan.Ako je zahtjev uredan, odnosno ako se zahtjev naknadno u određenom roku uredi, Općinski načelnik je obvezan o istom donijeti odluku u roku od pet dana.U odobrenju za izvođenje radova, može se uvjetovati i vrijeme u toku dana u kojem se odobreni radovi mogu izvoditi.Ako općinski načelnik odobri izvođenje radova može se i naplatiti naknada za izvođenje radova kako slijedi: 500,00 kn dnevno prvih 5 dana, 1.000,00 kn dnevno za svaki daljnji dan nakon isteka prvih 5 dana.Naknada iz stavka 6. ovog članka je prihod Općine Višnjan i utrošiti će se na području na kojem će se radovi izvoditi za unaprjeđenje razvoja infrastrukture.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE
Članak 7.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 2. stavka 4. točke 5.

Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 8.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršajpravna osoba:• ako kao investitor, odnosno izvođač izvodi radove tijekom turističke sezone u razdobljukada je utvrđena privremena zabrana u smislu članka 2. i 3. ove Odluke,• ako kao investitor, odnosno izvođač radova nije zauzetu javnu površinu doveo u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 2. i 3.ove Odluke.Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik koji je počinila u svezi obavljanja njegova obrta.Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovog članka fizička osoba.Novčana kazna, može se izreći, ako je potrebno, i više puta.Članak 9.Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će za prekršaj pravnaosoba u svojstvu investitora, odnosno izvođača radova koja ne izvrši izvršno rješenje Jedinstvenog upravnog odjela o obustavi radova i nastavi obavljanje zaustavljenih radova.Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik koji je počinio u vezi obavljanja njezina obrta.Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba.Novčana kazna, može se izreći, ako je potrebno, i više puta. VII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Višnjan.

KLASA:023-05/17/01-04 URBROJ:2167-03-01/17-08 Višnjan-Visignano, 20.07.2017. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Petar Radovan, v.r.

Print Friendly, PDF & Email
Lanterna summer nights