NEWS

Odlagalište građevnog otpada povjereno tvrtki Đusto d.o.o.

13.10.2009. 00:00; Učitavanja: 417; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Odlagalište građevnog otpada povjereno tvrtki Đusto d.o.o.

Temeljem provedenog javnog natječaja Grad Poreč je najam odlagališta i obavljanje djelatnosti odlaganja građevinskog otpada na području Grada Poreča povjerio tvrtci Đusto d.o.o. Poreč za razdoblje od 4 (četiri) godine odnosno do 12.10.2013. godine.
Na odlagalištu je predviđen nadzor dovoza otpada, priprema ulazne sirovine sa sortiranjem po vrstama materijala, obrada u postrojenju te upotreba sirovine dobivene recikliranjem građevinskog otpada. Na odlagalištu će kao i do sada biti osigurana čuvarska služba, a odlagalište će biti otvoreno svakim danom osim nedjelje u vremenu od 07,00 do 17,00 sati.
Materijal će se selektivno zaprimati, kao takav razvrstavati i pripremati za reciklažu. Cijena naknade za odlaganje kretati će se u rasponu od 8,00 do 45,00 kn/m3 bez PDV-a, ovisno o vrsti materijala, i to:
1. Materijal iz iskopa – 8 kn/m3
2. Materijal od rušenja objekata, šuta, cigla, crijep, miješani nesortirani materijal – 15 kn/m3
3. Drvena građa – 45 kn/m3
4. Čelična armatura, metali – bez naknade
5. Glinoviti materijal – 10 kn/m3
6. Armirani beton i beton – 9 kn/m3
7. Asfalt – 9 kn/m3
U cijene nije uključen PDV.

Za sve potrebne informacije građani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Poreča – Parenzo ili direktno najmoprimcu odlagališta Đusto d.o.o., Poreč, Čuši 4, tel.: 444 – 411, fax.: 444-699.

Predlaže se građanima da sortiraju svoj otpad prije dovoza na odlagalište radi ekonomičnijeg i učinkovitijeg zbrinjavanja

iz Ureda Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL