NEWS

Objavljen Natječaj za prodaju Facinke sa preglednom skicom parcela

22.11.2007. 00:00; Učitavanja: 65; Početna / Obavijesti / Natječaji / Objavljen Natječaj za prodaju Facinke sa preglednom skicom parcela

A. OPĆI PODACI

1. Poziv za podnošenje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta na području servisne zone Poreč  -područje II – Facinka.

1.1. GRAD POREČ, Obala M. Tita 5, izlaže prodaji neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Poreča na području servisne zone Poreč -područje II, katastarska općina Poreč i to:


REDNI BROJ


OZNAKA

PARCELE


DJELATNOSTI

NAMJENA


POVRŠINA


POČETNA CIJENA U EURIMA


1


4184/1


GOSPODARSKA NAMJENA

 ( poslovna pretežito uslužna, pretežito trgovačka, pretežito industrijska, pretežito zanatska)


65 95 m2


1.978.500,00


2


4187


GOSPODARSKA NAMJENA

( poslovna pretežito uslužna, pretežito trgovačka, pretežito industrijska, pretežito zanatska)


85 41 m2


2.562.300,00


3


4200/1


GOSPODARSKA NAMJENA

( poslovna pretežito uslužna, pretežito trgovačka, pretežito industrijska, pretežito zanatska)


1 50 19 m2


4.505.700,00


4


4188/1


GOSPODARSKA NAMJENA

( poslovna pretežito uslužna, pretežito trgovačka, pretežito industrijska, pretežito zanatska)


1 01 05 m2


3.031.500,00


5


4181/1


GOSPODARSKA NAMJENA

( poslovna pretežito uslužna, pretežito trgovačka, pretežito industrijska, pretežito zanatska)


99 79 m2


2.993.700,00


6


4190/3


GOSPODARSKA NAMJENA

( poslovna pretežito uslužna, pretežito trgovačka, pretežito industrijska, pretežito zanatska)


32 43 m2


972.900,00


1.2. Za navedeno područje na snazi je Detaljni plan uređenja "Servisna zona Poreč – područje II" ("Službeni glasnik Grada Poreča br. 9/07"), kojim je utvrđena detaljna namjena površina, osnovne smjernice za uređenje i zaštitu prostora u građevinskom području gospodarske namjene.

2. Identitet ponuditelja

2.1. Ponuditelji su dužni u ponudi priložiti dokumente kojima se utvrđuje njihov identitet i bonitet. Ponude mogu podnijeti fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. JEDAN PONUDITELJ MOŽE SE NATJECATI (PODNIJETI PONUDU) SAMO ZA JEDNU PARCELU.

2.2. Fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u javnom natječaju za kupnju građevinskog zemljišta u servisnoj zoni Poreč – područje II dužni su priložiti potpisan i ovjereni zahtjev koji sadrži slijedeće elemente:

–   naziv tvrtke/obrta,/ime i prezime

–   MB/JMBG

– sjedište (adresa)

– tel./fax,e-mail,

– oblik registracije,/dokaz o državljanskom statusu

–  odgovorna osoba,

–  naznaku parcele za koju se natječe,

– ponuđenu cijenu, koja ne može biti manja od početne cijene određene ovim Natječajem,

– dokaz o uplati jamčevine u iznosu id 10% početne cijene zemljišta, protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja,

– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja.

 


Pored navedenoga prilaže se i slijedeća dokumentacija ( original ili ovjerena preslika):

PRAVNA OSOBA


FIZIČKA OSOBA


1. Izvadak iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju obrta s upisom djelatnosti, odnosno izdvojenih pogona i obrtnica


1.Potvrda Grada Poreča da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču, ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude


2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)


2. Potvrda Porezne uprave da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude


3. BON1 i BON2

ili BON PLUS -ne stariji od 30 dana


3. Izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija sklopiti ugovor o prodaji koji će svojim sadržajem u bitnome odgovarati sadržaju ovog Natječaja


4. Potvrda Grada Poreča da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču, ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude

 


5. Potvrda Porezne uprave da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude

 


6. Izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija sklopiti ugovor o prodaji koji će svojim sadržajem u bitnome odgovarati sadržaju ovog Natječaja

 

Ponuda koja ne sadrži sve elemente iz točke 2. ovog Natječaja neće se uzeti u razmatranje, te će se tretirati kao nepotpuna ponuda. 2.3. Ponuditelji mogu priložiti i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet i bonitet, a koji oni smatraju bitnim.

2.4. Ukoliko se u bilo kojem trenutku utvrdi da je predočeni dokaz ili isprava glede identiteta, boniteta ponuditelja ili podmirenje obveza neistinita sadržaja, GRAD POREČ će poništiti odabir uz zadržavanje ponudbenog jamstva (jamčevine), a može, zbog krivnje odabranog ponuditelja raskinuti već zaključeni ugovor.

3. Troškovi ponuditelja

3.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te čitav postupak prikupljanja ponuda. GRAD POREČ ni u kojem slučaju nije u obvezi naknaditi ponuditelju te troškove, bez obzira na način vođenje i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.

B. PRIPREMA PONUDE

5. Jezik ponude

5.1. Ponuda koju pripremi ponuditelj mora biti napisana na hrvatskom jeziku. Sadržaj i redoslijed dokumenata koji sadržavaju ponudu navedeni su u točki 2.2. javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta na području servisne zone Poreč -područje II.

6. Cijena i jamčevina

6.1. Gradsko poglavarstvo utvrdilo je kupoprodajnu cijenu u iznosu od _______ €/m2. Plaćane se vrši u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

6.2 Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Grada Poreča, u roku od petnaest (15) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja biti će ugovoren kao bitan sastojak ugovora.

6.3 Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko zakasni s plaćanjem više od trideset (30) dana od dana isteka roka iz točke 6.2 Grad Poreč ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

6.4. Na ime jamčevine ponuditelji  su dužni uplatiti iznos od 10% od početne tržne cijene zemljišta, protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Jamčevina se uplaćuje na blagajni Grada Poreča ili na žiro račun Grada Poreča kod Hypo-Alpe-Adria Bank broj 2500009-1834800003, poziv na broj 22 7757 JMBG (za fizičke osobe), 21 7757 (za pravne osobe), sa naznakom: "jamčevina za sudjelovanje na natječaju za kupnju građevinskog zemljišta na području servisne zone Poreč. Ukoliko ponuditelj ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Gradskog poglavarstva. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, ukoliko preostali iznos kupoprodajne cijene uplati u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji. U slučaju ne plaćanja preostale kupovnine ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

6.5. Jamčevina se ne vraća:

– ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran kao najpovoljniji ponuditelj ili

– ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od osam (8) dana od dana primitka poziva

7. Točnost i detaljnost dostavljenih podataka

7.1. Upozoravaju se svi ponuditelji u postupku da točno, detaljno i nedvosmisleno navedu sve podatke.

7.2. Ponuditelj preuzima rizik i odgovornost za točnost dostavljene ponude na način da će GRADU POREČU odgovarati za obradu elemenata ponude, te rangiranje ponuda. Ako u ponudi elementi budu nejasno, netočno i dvosmisleno navedeni, ili uopće ne budu navedeni, GRAD POREČ zadržava pravo da navedene nejasne i dvosmislene elemente ne obradi i ne verificira. 8. Valjanost ponude

8.1. Ponude trebaju ostati valjane i otvorene za prihvat u razdoblju od 90 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prikupljanje ponude.

9. Oblik i potpis ponuda

9.1. Ponuditelj će potpisati original i dvije kopije dokumenata koji sačinjavaju ponudu. Ponuda će biti potpisana od strane ovlaštenih osoba. Sve stranice ponude trebaju biti parafirane od strane osobe koja potpisuje ponudu. U ponudi ne smije biti tiskarskih ili drugih pogrešaka.

C. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

10. Najpovoljnija ponuda

10.1 Najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj čija je ponuda pravovremena i potpuna i koji ponudi najveći iznos kupoprodajne cijene.

10.2 Kupac je obvezan započeti, sa izgradnjom objekta o roku od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji, a sa obavljanjem djelatnosti u roku 2 (dvije) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji. Dokaz da je započeo obavljati djelatnost predstavlja pisana izjava javnobilježnički ovjerena od strane kupca. U slučaju da se navedena izjava pokaže kao neistinita, da kupac nije započeo sa radom ili da kupac ne podnese navedenu izjavu, Grad Poreč će iskoristiti pravo nazadkupa s time da će kupcu na ime cijene platiti iznos koji je isti platio po ugovoru (bez kamata) umanjen za iznos jamčevine. Odredba o ugovornoj kazni ne primjenjuje se ukoliko se bezuspješan protek roka ne može pripisati krivnji kupca. Rokovi i obveze iz ove točke biti će ugovoreni kao bitan sastojak ugovora.

10.3 U slučaju prestanka ugovora, kupac se obvezuje predati posjed zemljišta Gradu Poreču u roku od 3 (tri) dana od dana prestanka ugovora.

D. PODNOŠENJE PONUDE

11. Označavanje ponuda

11.1. Ponuditelj treba original i dvije kopije Ponude upakirati u kuvertu, uredno označavajući kuvertu kao „original“ i „kopija“.

11.2. Kuverte trebaju:

a) biti adresirane na:

GRAD POREČ

Obala M. Tita 5

52440 Poreč

b) nositi sljedeću oznaku:

(I) riječi: « PONUDA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, U VLASNIŠTVU GRADA POREČA NA PODRUČJU SERVISNE ZONE POREČ»

(II) riječi "NE OTVARAJ DO 07.PROSINCA 2007. GODINE

12. Krajnji rok za podnošenje ponuda

12.1. Ponude moraju stići poštom ili biti predane i urudžbirane u pisarnici GRADA POREČA, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč, najkasnije do 07. prosinca 2007. godine do 13,00 sati. Ponude predane nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u GRAD POREČ, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju ponuda, a koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditeljima

13. Izmjene i povlačenje ponude

13.1. Ponuditelj može izmijeniti ili povući svoju ponudu nakon podnošenja ponude, ali samo pod uvjetom da su izmjena ili obavijest o povlačenju ponude primljeni u pisanom obliku od strane GRADA POREČA prije krajnjeg roka određenog za podnošenje ponude.

13.2. Izmjena ili obavijest o povlačenju ponude bit će ovjerena, pakirana i isporučena na isti način koji vrijedi za podnošenje ponuda.

13.3. Ponuda može biti povučena nakon isteka roka određenog za prikupljanje ponuda bez prethodne suglasnosti GRADA POREČA.

14. Otvaranje ponuda

14.1. Sve ponude otvorit će se dana 07 prosinca 2007. godine u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća grada Poreča, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč, I. kat.

14.2. Ponuditelji mogu nazočiti otvaranju ponuda. Ponuditelji odnosno njihovi zastupnici trebaju dokazati svoj identitet.

14.3. Ponuditelji –fizičke osobe dokazuju svoj identitet predočenjem osobne iskaznice ili putovnice.

14.4. Ponuditelja – pravnu osobu može zastupati osoba koja je u sudskom registru ovlaštena za zastupanje od strane tog društva, ili neka treća osoba temeljem pisane i ovjerene punomoći koju je toj osobi izdala ovlaštena osoba ponuditelja, čije se ovlaštenje dokazuje izvodom iz sudskog registra.

 

15. Pravo GRADA POREČA da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete određene Natječajom ili da odbije bilo koju ili sve ponude

15.1 GRAD POREČ, Gradsko poglavarstvo zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete određene javnim natječajem za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odbije bilo koju ponudu, i da poništi postupak prikupljanja ponuda i da odbije sve ponude, bez da pri tom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak. GRAD POREČ

GRADSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK

Edi Štifanić 

Download: Pregledna skica (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Adriatic apartmani S