NEWS

Objavljen i NATJEČAJ – poduzetnička zona Buići-Žbandaj

22.11.2007. 00:00; Učitavanja: 354; Početna / Obavijesti / Natječaji / Objavljen i NATJEČAJ – poduzetnička zona Buići-Žbandaj

A. OPĆI PODACI

1. Poziv za podnošenje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone "Buići-Žbandaj".

1.1. GRAD POREČ, Obala M. Tita 5, izlaže prodaji neizgrađeno građevinsko zemljište, odnosno suvlasničke dijelove nekretnina u vlasništvu Grada Poreča na području poduzetničke zone " Buići-Žbandaj" k.o. Žbandaj i to:


OZNAKA

PARCELE


DJELATNOSTI

NAMJENA


POVRŠINA


UDJELI U KATASTASKIM ČESTICAMA


CIJENA U EURIMA


A


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


4940 m2


350/2129  dijela k.č. 1232/12


296.400,00


4590/7589  dijela k.č. 1232/17


B


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


4797 m2


120/2588  dijela k.č. 1232/11


287.820,00


969/2558  dijela k.č. 1232/12


2999/7859  dijela k.č. 1232/17


715/5639  dijela k.č. 1232/14


C


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


3250 m2


3250/5639  dijela k.č. 1232/14


195.000,00


D


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


2362 m2


1674/5639  dijela k.č. 1232/14


141.720,00


cijela k.č. 1836/17 (688 m2)


2560/3465  dijela k.č. 1232/50


35/2579  dijela k.č. 1232/27


F


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


2238 m2


425/2181  dijela k.č. 1232/49


134.280,00


1813/2579  dijela k.č. 1232/27


G


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


2298 m2


731/2579  dijela k.č. 1232/27


137.880,00


905/3465  dijela k.č. 1232/50


cijela k.č. 1836/18 (662 m2)


H


poslovna, trgovačka, servisna


16384 m2


16384/21127  dijela k.č. 1836/1


983.040,00


2623/3965  dijela k.č. 1836/21


4585/8906  dijela k.č. 1836/6


J


poslovna


7989 m2


1342/3965  dijela k.č. 1836/21


479.340,00


4321/8906  dijela k.č. 1836/6


cijela k.č. 1838/6 (2326 m2)


K


trgovačka


11036 m2


157/1878  dijela k.č. 1232/54


662.160,00


8816/11045  dijela k.č. 1836/4


cijela k.č. 1836/20 (2063 m2)


L


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


2192 m2


1363/1878  dijela k.č. 1232/54


131.520,00


554/11045  dijela k.č. 1836/4


275/2700  dijela k.č. 1846/1


M


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


1100 m2


358/1878  dijela k.č. 1232/54


66.000,00


742/2700  dijela k.č. 1846/1


N


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


1309 m2


1263/2700  dijela k.č. 1846/1


78.540,00


46/11045  dijela k.č. 1836/4


O


trgovačka, uslužna, skladišna, veletrgovačka i sl.


2049 m2


420/2700  dijela k.č. 1846/1


122.940,00


1629/11045  dijela k.č. 1836/4


P


proizvodna


10675 m2


1389/6928  dijela k.č. 1838/7


640.500,00


cijela k.č. 1846/2  (3492 m2)


cijela k.č. 1843/1  (5794 m2)


R


uslužno servisna


6151 m2


5539/6928  dijela k.č. 1838/7


369.060,00


cijela k.č. 1840/7  (612 m2)


S


trgovačka


14008 m2


791/795  dijela k.č. 1838/1


840.480,00


12395/17691  dijela k.č. 1838/2


545/1511  dijela k.č. 1838/3


277/21964  dijela k.č. 1838/4


T


uslužno trgovačka


3329 m2


216/17691  dijela k.č. 1838/2


199.740,00


966/1511  dijela k.č. 1838/3


2147/21964  dijela k.č. 1838/4


U


uslužno trgovačka


7496 m2


7496/21964  dijela k.č. 1838/4


449.760,00


V


uslužno trgovačka


3474 m2


3474/21964  dijela k.č. 1838/4


208.440,00


Z


uslužno trgovačka


2536 m2


2536/21964  dijela k.č. 1838/4


152.160,00


Y


proizvodna, skladišna, servisna


2710 m2


cijela k.č. 1840/3  (2710 m2)


162.600,00

prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog Natječaja.


1.2. Za navedeno područje na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča br. 14/02 i br. 8/06"), i  Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene "Buići- Žbandaj" ( " Sl. glasnik Grada Poreča br. 14/05) kojim je utvrđena detaljna namjena površina, osnovne smjernice za uređenje i zaštitu prostora u građevinskom području gospodarske namjene Buići-Žbandaj.

2. Identitet ponuditelja

2.1. Ponuditelji su dužni u ponudi priložiti dokumente kojima se utvrđuje njihov identitet i bonitet. Ponude mogu podnijeti obrtnici i trgovačka društva koji su upisani u odgovarajući upisnik/registar.

2.2. Obrtnici ili trgovačka društva koji sudjeluju u javnom natječaju za kupnju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni "Buići-Žbandaj" dužni su priložiti potpisan i ovjereni zahtjev koji sadrži slijedeće elemente:

–   naziv tvrtke/obrta,

–   MB/JMBG

– sjedište (adresa)

– tel./fax,e-mail,

– oblik registracije,

–  odgovorna osoba,

–  naznaku parcele za koju se natječe,

– dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene zemljišta, protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja,

– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja.

Pored navedenoga prilaže se i slijedeća dokumentacija ( original ili ovjerena preslika):

TRGOVAČKO DRUŠTVO


OBRT


1. Izvadak iz sudskog registra


1. Rješenje o osnivanju obrta s upisom djelatnosti, odnosno izdvojenih pogona i obrtnica


2. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku


2. BON2

ili BON PLUS -ne stariji od 30 dana


3. BON1 i BON2

ili BON PLUS -ne stariji od 30 dana


3.Potvrda Grada Poreča da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču, ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude


4. Potvrda Grada Poreča da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču, ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude


4. Potvrda Porezne uprave da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude


5. Potvrda Porezne uprave da nema pristiglih, a nepodmirenih dugovanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja ponude


5. Preslike radnih knjižica i osobnih iskaznica djelatnika koji imaju prebivalište na području Grada Poreča


6. Gospodarski program


6. Gospodarski program

7. Preslike radnih knjižica i osobnih iskaznica djelatnika koji imaju prebivalište na području Grada Poreča

7. Izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija sklopiti ugovor o prodaji koji će svojim sadržajem u bitnome odgovarati sadržaju ovog Natječaja

8. Izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija sklopiti ugovor o prodaji koji će svojim sadržajem u bitnome odgovarati sadržaju ovog Natječaja

 

Gospodarski program mora sadržavati:

1. Podaci o poduzetniku

2. Predmet poslovanja

– opis postojećeg poslovanja

– opis poslovanja i djelatnosti koje će se obavljati na parceli

3. Lokacija

– opis postojeće lokacije poduzetnika

– opis lokacije projekta

–  opis kako projekt utječe na zaštitu okoliša,

4. Tehnološko-tehnički elementi ulaganja:

– opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)

( navesti i koliki je % ulaganja u osnovna sredstva, a koliki u obrtna sredstva)

– struktura i broj postojećih zaposlenika

– struktura, broj i dinamika novozaposlenih( potreban je plan zapošljavanja za razdoblje od pet godina od planiranog početka obavljanja djelatnosti gdje je potrebno odrediti planirano zapošljavanje po godinama za tih pet godina)

5. Tržišna opravdanost

– kratki opis tržišta nabave

– kratki opis tržišta prodaje

6. Dinamika realizacije ulaganja

– planirani terminski plan realizacije projekta

7. Planirani izvori financiranja

( navesti koliki % je vlastitih, a koliko kreditnih sredstava).

8. Podatak o vršnoj snazi objekta u kW (potrebni broj kW).

Ponuda koja ne sadrži sve elemente iz točke 2. ovog Natječaja neće se uzeti u razmatranje, te će se tretirati kao nepotpuna ponuda.

2.3. Ponuditelji mogu priložiti i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet i bonitet, a koji oni smatraju bitnim.

2.4. Ukoliko se u bilo kojem trenutku utvrdi da je predočeni dokaz ili isprava glede identiteta, boniteta ponuditelja ili podmirenje obveza neistinita sadržaja, GRAD POREČ će poništiti odabir uz zadržavanje ponudbenog jamstva, a može, zbog krivnje odabranog ponuditelja raskinuti već zaključeni ugovor.

3. Troškovi ponuditelja

3.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te čitav postupak prikupljanja ponuda. GRAD POREČ ni u kojem slučaju nije u obvezi naknaditi ponuditelju te troškove, bez obzira na način vođenje i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.


B. PRIPREMA PONUDE

5. Jezik ponude

5.1. Ponuda koju pripremi ponuditelj mora biti napisana na hrvatskom jeziku. Sadržaj i redoslijed dokumenata koji sadržavaju ponudu navedeni su u točki 2.2. javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg za prodaju građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone "Buići-Žbandaj".

6. Cijena i jamčevina

6.1. Gradsko poglavarstvo utvrdilo je kupoprodajnu cijenu u iznosu od 60 €/m2. Plaćanje se vrši u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

6.2 Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Grada Poreča, u roku od trideset (30) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja biti će ugovoren kao bitan sastojak ugovora.

6.3 Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko zakasni s plaćanjem više od trideset (30) dana od dana isteka roka iz točke 6.2 Grad Poreč ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

6.4. Na ime jamčevine ponuditelji  su dužni uplatiti iznos od 10% od početne tržne cijene zemljišta, protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Jamčevina se uplaćuje na blagajni Grada Poreča ili na žiro račun Grada Poreča kod Hypo-Alpe-Adria Bank broj 2500009-1834800003, poziv na broj 22 7757 JMBG (za obrtnike), 21 7757 (za pravne osobe), sa naznakom: "jamčevina za sudjelovanje na natječaju za kupnju građevinskog zemljišta na području poduzetničke zone " Buići-Žbandaj" k.o. Žbandaj". Ukoliko ponuditelj ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke Gradskog poglavarstva. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, ukoliko preostali iznos kupoprodajne cijene uplati u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaju. U slučaju ne plaćanja preostale kupovnine ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevinu.

6.5. Jamčevina se ne vraća:

– ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran kao najpovoljniji ponuditelj ili

– ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od osam (8) dana od dana primitka poziva

7. Točnost i detaljnost dostavljenih podataka

7.1. Upozoravaju se svi ponuditelji u postupku da točno, detaljno i nedvosmisleno navedu sve podatke, naročito one koji se odnose na gospodarski program.

7.2. Ponuditelj preuzima rizik i odgovornost za točnost dostavljene ponude na način da će GRADU POREČU odgovarati za obradu elemenata ponude, te rangiranje ponuda. Ako u ponudi elementi budu nejasno, netočno i dvosmisleno navedeni, ili uopće ne budu navedene, GRAD POREČ zadržava pravo da navedene nejasne i dvosmislene elemente ne obradi i ne verificira.

8. Valjanost ponude

8.1. Ponude trebaju ostati valjane i otvorene za prihvat u razdoblju od 90 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prikupljanje ponude.

9. Oblik i potpis ponuda

9.1. Ponuditelj će potpisati original i dvije kopije dokumenata koji sačinjavaju ponudu. Ponuda će biti potpisana od strane ovlaštenih osoba. Sve stranice ponude trebaju biti parafirane od strane osobe koja potpisuje ponudu. U ponudi ne smije biti tiskarskih ili drugih pogrešaka.

C. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

10. Kriteriji ostvarivanja prednosti

10.1 Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuđača obavit će se temeljem sljedećih kriterija:

 1. Sjedište poduzeća/obrta na području Grada Poreča,                                               20 bodova

      i na području općina Sv.Lovreč, Vrsar, Vižinada

      Tar-Vabriga, Funtana, Kaštelir-Labinci, Višnjan

      koji su registrirani prije objave natječaja                                                           

2.   Sjedište poduzeća/obrta na području Istarske županije                                            15 bodova

      koji su registrirani prije objave natječaja

3.   Sjedište poduzeća/obrta na ostalom području RH                                     10 bodova

      koji su registrirani prije objave natječaja

4.   Ponuđač ima zaposleno stanovništvo koje ima

      prebivalište na području Grada Poreča                                                                        

            Broj zaposlenih:

 • do 5                                                                                     10 bodova
 • od 6-10                                                                               15 bodova
 • od 11 i više                                                                         20 bodova

5.  Gospodarski program                                                                                         0-30 bodova

5.  Novo zapošljavanje u roku od 5 godina od početka obavljanja djelatnosti:

         

 • do 5 novozaposlena                                                         5 bodova
 • od 6-10                                                                               10 bodova
 • od 11 i više                                                                         15 bodova

Bodovanja pod točkom 1., 2. i 3. međusobno se isključuju.

10.2 Prilikom bodovanja gospodarskog programa uzet će se u obzir preferencije djelatnosti po pojedinoj parceli iz točke 1.1  natječaja.

10.3 Bodovanje gospodarskog programa i rješavanje slučajeva izjednačenog broja bodova, riješit će se posebnim Pravilnikom Povjerenstva.

10.4 O najpovoljnijoj ponudi Gradsko poglavarstvo će odlučiti na temelju provedene ocjene dostavljene dokumentacije iz točke 2.2 , bez obzira na visinu ponuđene cijene.

D. UGOVOR O PRODAJI

11. Predmet ugovora

11.1 U ugovorima o prodaji kao predmet istih bit će određena zemljišta s pripadajućom slovnom oznakom kako je to navedeno u tenderu natječaja, s naznakom suvlasničkih dijelova nekretnina, parcelacijom kojih će ista nastati kao zasebna/novoformirana čestica.

11.2 Nakon provedene parcelacije pristupit će se razvrgnuću suvlasništva na predmetnim nekretninama te u slučaju potrebe sklopiti aneks kupoprodajnog ugovora te druge isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva kupaca na kupljenim nekretninama.

11.3 Kupac će kod sklapanja ugovora dati posebno ovlaštenje Gradu na način da Grad bude jedini ovlašten predložiti upis uknjižbe i tereta prava nazadkupa u trajanju od 5 (pet) godina. Sve troškove upisa u zemljišne knjige snosi kupac.

11.4 Kupac će kod sklapanja ugovora dati Gradu punomoć da može obaviti razvrgnuće suvlasničke zajednice i uknjižbu prava vlasništva i nazadkupa na novoformiranim česticama na trošak kupca.

12. Instrumenti osiguranja Grada Poreča u ugovoru o prodaji

12.1 Ugovorom o prodaji će u korist Grada Poreča biti ugovoreni slijedeći instrumenti osiguranja:

 • Pravo nazadkupa u trajanju od 5 (pet) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, s tim da Grad Poreč ima pravo po prestanku ugovora zbog neispunjenja obveze kupca, kupiti zemljište natrag po cijeni po kojoj je zemljište i prodao bez zateznih kamata.
 • Obvezu kupca kao budućeg vlasnika zemljišta koje je predmet ugovora da isto neće otuđiti i/ili opteretiti i/ili unijeti u temeljni kapital bilo kojeg trgovačkog društva u roku od 5 (pet) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o prodaji. Budući vlasnik može opteretiti predmetno zemljište samo uz prethodnu pismenu suglasnost Grada Poreča.
 • Obvezu kupca trgovačkog društva da se u roku 5 (pet) godina neće pripojiti drugom trgovačkom društvu ili spojiti sa drugim društvom, osim uz prethodnu suglasnost Grada Poreča;
 • Ugovorna kazna u postotnom iznosu od 50% ugovorene cijene za slučaj povrede ugovorne obveze iz prethodnih točaka koja će se prebiti sa cijenom iz prava nazadkupa.

       U tom slučaju Grad Poreč će iskoristiti pravo nazadkupa s time da će kupcu na ime cijene 

       platiti iznos koji je isti platio po ugovoru umanjen za iznos ugovorne kazne u roku od 1 

       (godine) od dana raskida ugovora;

 • Ugovor o prodaji je u formi javnobilježničkog akta (solemniziran), s ovlaštenjem Grada

       Poreča da temeljem tog ugovora može provesti  postupak ovrhe radi eventualne predaje 

       zemljišta u posjed Grada Poreča u slučaju da realizira pravo nazadkupa.

 • Grad Poreč ima pravo odmah po prestanku ugovora, svojevoljno ući u posjed na navedenih

čestica, koje su predmet ugovora.

13. Obveze kupca

13.1 Prilikom javljanja potencijalnih kupaca na natječaj, obveza plaćanja jamčevine iznosi 10% kupoprodajne cijene.

13.2 Ukoliko natjecatelj ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana, od dana donošenja Odluke Gradskog poglavarstva.

13.3 Jamčevina kod izabranog kupca se smatra plaćanjem dijela kupoprodajne cijene unaprijed. U slučaju da kupac ne uplati cijenu u ugovorenom roku, gubi pravo na jamčevinu.

13.4 Rok plaćanja je 30 dana od sklapanja ugovora o prodaji s time da će rok plaćanja biti ugovoren kao bitan sastojak ugovora.

13.5 Kupac je obvezan provesti parcelaciju zemljišta i upis istoga kao zasebne čestice u zemljišnu knjigu u roku od 2 (dvije) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji. Dokaz o istome predstavlja izvadak iz zemljišne knjige i pravomoćno rješenje Općinskog suda Poreč o dozvoli upisa. Sankcija zbog nepoštivanja roka je ugovorna kazna u iznosu od 50% ugovorene cijene i primjena prava nazadkupa. U tom slučaju Grad Poreč će iskoristiti pravo nazadkupa s time da će kupcu na ime cijene platiti iznos koji je isti platio po ugovoru umanjen za iznos ugovorne kazne u roku od 1 (godine) od dana raskida ugovora. Odredba o ugovornoj kazni ne primjenjuje se ukoliko se bezuspješan protek roka ne može pripisati krivnji kupca. Pod tim se podrazumijeva da isti uredan i potpun zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnese u roku od 3 (tri) mjeseca od dana sklapanja ugovora o prodaji, odnosno prijedlog za provedbu parcelacije u zemljišnoj knjizi najkasnije 30 (trideset) dana od dana izdavanja lokacijske dozvole.        

13.6 Kupac je obvezan započeti sa obavljanjem djelatnosti temeljem gospodarskog programa u roku 4 (četiri) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji. Dokaz da je započeo obavljati djelatnost predstavlja pisana izjava javnobilježnički ovjerena od strane kupca. U slučaju da se navedena izjava pokaže kao neistinita, da kupac nije započeo sa radom ili da kupac ne podnese navedenu izjavu, primjenjuje se odredba ugovora o ugovornoj kazni u iznosu od 50% ugovorene cijene i primjena instituta nazadkupa. U tom slučaju Grad Poreč će iskoristiti pravo nazadkupa s time da će kupcu na ime cijene platiti iznos koji je isti platio po ugovoru umanjen za iznos ugovorne kazne u roku od 1 (godine) od dana raskida ugovora. Kupac se odriče prava na naknadu izvršene investicije, a Grad pridržava pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja o trošku kupca u roku od 30 (trideset) dana.

13.7 Ukoliko kupac ne uspostavi prijašnje stanje o svom trošku u roku od 30 (trideset) dana od dana ostvarenja obveze započinjanja obavljanja djelatnosti tada ugovorna kazna iznosi 100% kupoprodajne cijene iz ugovora, a povrat u prijašnje stanje izvršiti će Grad ili će zadržati navedeno stanje.

13.8 Kupac je dužan snositi troškove parcelacije zemljišta, upisa u zemljišne knjige, naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, vodoprivrednu naknadu te ostale troškove osim onih koji su navedeni kao obveza Grada Poreča.

13.9 Kupac odgovara za istinitost dostavljene ponude te realizaciju gospodarskog programa.

13.10 U slučaju prestanka ugovora, kupac se obvezuje predati posjed zemljišta Gradu Poreču u roku od 3 (tri) dana od dana prestanka ugovora.

14. Obveza Grada Poreča

14.1 Kupoprodajnu cijenu zemljišta određuje Gradsko poglavarstvo Grada Poreča posebnom odlukom na temelju prijedloga natječaja kojega predlaže upravni odjel nadležan za upravljanje gradskom imovinom.

14.2 Iz kupoprodajne cijene zemljišta financirat će se dio troškova komunalnog doprinosa za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u zoni i to za: javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, kao i dio troškova naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom, naknade za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te naknade za priključenje na sustav opskrbe električnom energijom, sve do ruba predmetnih parcela.

14.3 U svrhu potpunog oslobađanja kupaca od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, naknade za vodovodni priključak te naknade za priključak na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u zoni, Gradsko poglavarstvo Grada Poreča će predložiti Gradskom vijeću Grada Poreča izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu (´´Službeni glasnik Grada Poreča´´ broj 3/05), Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom (´´Službeni glasnik Grada Poreča´´ broj 8/07) te Odluke o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (´´Službeni glasnik Grada Poreča´´ broj 16/01).

14.4 Grad Poreč se obvezuje izgraditi komunalnu infrastrukturu najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora sa svakim pojedinim kupcem. U slučaju da Grad Poreč kasni sa ispunjenjem obveze, rokovi ispunjenja obveza kupaca produžavaju se za toliko vremena za koliko Grad Poreč kasni sa ispunjenjem obveze.

14.5 Za sve sporove koji mogu nastati iz ovog Natječaja i ugovora s kupcem, ugovorit će se postupak mirenja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori – podružnica Pula, a u koliko mirenje ne uspije pri istom tijelu ugovorit će se arbitraža.

E. PODNOŠENJE PONUDE

15. Označavanje ponuda

15.1. Ponuditelj treba original i dvije kopije Ponude upakirati u kuvertu, uredno označavajući kuvertu kao „original“ i „kopija“.

15.2. Kuverte trebaju:

a) biti adresirane na:

GRAD POREČ

Obala M. Tita 5

52440 Poreč

b) nositi sljedeću oznaku:

(I) riječi: « PONUDA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, U VLASNIŠTVU GRADA POREČA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE  " BUIĆI-ŽBANDAJ"»

(II) riječi "NE OTVARAJ DO 24. PROSINCA 2007. GODINE

16. Krajnji rok za podnošenje ponuda

16.1. Ponude moraju stići poštom ili biti predane i urudžbirane u pisarnici GRADA POREČA, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč, najkasnije do 24. prosinca 2007. godine do 11,00 sati. Ponude predane nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u pisarnici GRADA POREČA, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju ponuda, a koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditeljima.

17. Izmjene i povlačenje ponude

17.1. Ponuditelj može izmijeniti ili povući svoju ponudu nakon podnošenja ponude, ali samo pod uvjetom da su izmjena ili obavijest o povlačenju ponude primljeni u pisanom obliku od strane GRADA POREČA prije krajnjeg roka određenog za podnošenje ponude.

17.2. Izmjena ili obavijest o povlačenju ponude bit će ovjerena, pakirana i isporučena na isti način koji vrijedi za podnošenje ponuda.

17.3. Ponuda može biti povučena nakon isteka roka određenog za prikupljanje ponuda bez prethodne suglasnosti GRADA POREČA.

18. Otvaranje ponuda

18.1. Sve ponude otvorit će se dana 24. prosinca 2007. godine u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća grada Poreča, Obala M. Tita 5, 52440 Poreč, I. kat.

18.2. Ponuditelji mogu nazočiti otvaranju ponuda. Ponuditelji odnosno njihovi zastupnici trebaju dokazati svoj identitet.

18.3. Ponuditelji –fizičke osobe dokazuju svoj identitet predočenjem osobne iskaznice ili putovnice.

18.4. Ponuditelja – pravnu osobu može zastupati osoba koja je u sudskom registru ovlaštena za zastupanje od strane tog društva, ili neka treća osoba temeljem pisane i ovjerene punomoći koju je toj osobi izdala ovlaštena osoba ponuditelja, čije se ovlaštenje dokazuje izvodom iz sudskog registra.

 

19. Pravo GRADA POREČA da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete određene Natječajom ili da odbije bilo koju ili sve ponude

19.1 GRAD POREČ, Gradsko poglavarstvo zadržava pravo da prihvati bilo koju ponudu koja ispunjava uvjete određene javnim natječajem za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili odbije bilo koju ponudu, i da poništi postupak prikupljanja ponuda i da odbije sve ponude, bez da pri tom snosi odgovornost prema bilo kojem od ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak.

GRAD POREČ

GRADSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK

Edi Štifanić

Download: Namjena i parcelacija zone Buići (PDF)

Print Friendly, PDF & Email
Adriatic apartmani S