JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA IPARD ZA MJERU 101 – ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICI

07.04.2014. 09:34; Učitavanja: 95; Početna / Obavijesti / Natječaji / JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA IPARD ZA MJERU 101 – ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U SVRHU RESTRUKTURIRANJA I DOSTIZANJA STANDARDA ZAJEDNICI
tar-vabriga-logo

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V – Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 101 »Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 36/14); u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 101.

Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 101.

III. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 101:

1. Sektor mljekarstva

2. Sektor govedarstva

3. Sektor svinjogojstva

4. Sektor peradarstva

5. Sektor jaja

6. Sektor voća i povrća (osim ulaganja koja su prihvatljiva kroz nacionalni program mjera pomoći sektoru vina)

7. Sektor žitarica i uljarica

 Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja unutar Mjere 101:

Po jednoj prijavi (investiciji/projektu), korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 13 500 EUR (100.000 HRK).

Korisnik u okviru vremenskog perioda trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 101, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 900.000 EUR (6.570.000 HRK). Iznimno, korisnik za investicije u sektoru jaja, može tražiti potporu, bez obzira na ukupnu vrijednost investicije, za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 2,0 milijuna EUR (14.600.000 HRK), ako se oni odnose isključivo na primjenu:

a) Direktive Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) ili

b) primjenu Nitratne direktive (91/676/EC) – izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za gnojivo i/ili oprema za rukovanje i primjenu gnojiva i Direktive Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica – rekonstrukcija i/ili oprema za pogone (kavezi) u okviru istog projekta.

Maksimalni udio javne potpore za Mjeru 101 definiran je člankom 21. Pravilnika o provedbi Mjere 101.

Svi iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.

IV. UVJETI

1. Podnositelj (obrti i pravne osobe) je dužan prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Inspekciji rada pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

2. Podnositelj je dužan prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja sa standardima EU-a s priloženim Elaboratom zaštite okoliša propisanog sadržaja. Podnositelj Potvrdu prilaže uz prijavu, zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

3. Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u jednom primjerku (izvornik numeriranih stranica) na obrascu iz Priloga XI. (obrazac I-OOP-1) Pravilnika o provedbi Mjere 101. Prijave se podnose isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom na adresu objavljenu u natječaju.

Podnositelj koji prijavljuje više ulaganja unutar istog projekta, a unutar istog sektora, podnosi prijavu na istom prijavnom obrascu.

V. PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac za podnošenje prijava nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/.

Obrazac se popunjava u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

 VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD«.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku o provedbi Mjere 101 i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www. mps.hr/ipard/.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru 101 počinje teći od 4. travnja i traje do 18. travnja 2014.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VIII. OBRADA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKA

Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Nakon provjere kompletnosti zahtjeva u administrativnoj kontroli, za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista podnositelja prema kriterijima rangiranja, sukladno kriterijima iz Pravilnika. Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova. U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom podnošenja potpune prijave.

Print Friendly, PDF & Email
ATP 2019 CENTRAL
Galerija S