NEWS

Grad Poreč: 7. sjednica Gradskog vijeća sazvana je za četvrtak, 22.12.2005.

16.12.2005. 00:00; Učitavanja: 33; Početna / Kultura / Grad Poreč: 7. sjednica Gradskog vijeća sazvana je za četvrtak, 22.12.2005.
358grad_grb.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

3. Konačni Prijedlog Izmjena Statuta Grada Poreča

4. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

5. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2005. godinu

6. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne

infrastrukture za 2005. godinu

7. Konačni Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu

8. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Poreča za 2006. – 2008. godine

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča za 2006. godinu

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2006. godinu

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih gradskih

lista iz Proračuna Grada Poreča

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora za osnivanje Trgovačkog društva «Veletržnica ribe Poreč» d.o.o. Poreč

14. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana NO TD «Veletržnica ribe Poreč»

d.o.o. Poreč

15. Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Poreča

16. Prijedlog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Poreča

17. Prijedlog Odluke o sufinanciranju katastra nekretnina i obnove zemljišne

knjige za K.O. Tar, Vabriga, Varvari i dio K.O. Frata i Nova Vas

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Pučkog

otvorenog učilišta Poreč

19. Prijedlog Odluke o predlaganju za imenovanje sudaca porotnika Trgovačkog

suda u Pazinu

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Eđidio Kodan, v.r

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće  S