Dječji vrtić Radost raspisuje natječaj za radno mjesto pedagoga (neodređeno) i asistenta u nastavi (određeno)

slider11
02.07.2018. 08:44; Učitavanja: 159; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost raspisuje natječaj za radno mjesto pedagoga (neodređeno) i asistenta u nastavi (određeno)

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč ,Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto 

      – 1 (jedan/a) pedagog na neodređeno, puno radno vrijeme, za rad u PU Radost Poreč;

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • visoka stručna sprema, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: profesor pedagogije
  ili diplomirani pedagog, odnosno magistar struke;

         – položen stručni ispit ili obvezu polaganja u roku od godinu dana od stečenih uvjeta za polaganje;
         -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
         -da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariju od dana  otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);
 • – dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
 • – presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za pedagoga”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 11.07.2018. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od pet mjeseci. 

 

Klasa:601-02/18-01/09
Ur.broj:2167-01-12-01-01-4
Poreč, 29.06.2018.   


Temeljem članka 26. st. 2. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju a sukladno članku 6. Zakona o poticanju zapošljavanja i na temeljem članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem na poslove asistenta – pomagač/ica u nastavi 

-1 (jedan) M/Ž osoba za rad u vrtiću s djecom s teškoćama, na određeno puno radno vrijeme
                  najduže do 31.08.2018. godine, za rad u vrtiću u Poreču. 

                  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati:

 •         – uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 •         – završeni prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoških studija ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);   
 •         – sa ili bez radnog iskustva;   

Uz prijavu treba priložiti:

-životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, presliku izvoda iz knjige rođenih, presliku uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od datuma objave natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, dostaviti na adresu:Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom “Natječaj za asistenta-pomagač/ica u nastavi”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata.      

Klasa:601-02/18-01/13
Ur.broj:2167-01-12-01-1-3
Poreč, 29.06.2018

Print Friendly, PDF & Email
max 2