NEWS

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje natječaje za odgojitelje i asistente u nastavi

DV Radost-vizualizacija
01.08.2018. 10:56; Učitavanja: 1.074; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje natječaje za odgojitelje i asistente u nastavi

Temeljem članka 26. st. 2. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju a sukladno članku 6. Zakona o poticanju zapošljavanja i na temeljem članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem na poslove asistenta – pomagač u nastavi 

 • 6 (pet) M/Ž osoba za rad u vrtiću s djecom s teškoćama, na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2019. godine, za rad u vrtiću u Poreču i ostalim mjestima gdje Ustanova obavlja djelatnost;

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati:

 •         – uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 •         – završeni prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoškog studija ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);   
 • Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, presliku izvoda iz knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje i potvrda – ne starije od datuma objave natječaja,
 • izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti;

Zamolbu i dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić „Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom “Natječaj za asistenta-pomagač u nastavi”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata.      

Klasa:601-02/18-01/15

Ur.broj:2167-01-12-01-6

Poreč, 31.07.2018.   

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo,


Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J   za prijem radnika na radno mjesto

  – 2 (dva) odgojitelja na neodređeno, puno radno vrijeme, za rad u Poreču i drugim mjestima gdje Ustanova obavlja djelatnost;

  – 2 (dva) odgojitelja na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Poreču i drugim mjestima  gdje Ustanova obavlja djelatnost;

  – 1 (jedan) odgojitelj na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Područnom vrtiću Tar i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost, najduže do 31.08.2019. godine;

  – 1 (jedan) odgojitelj na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Područnom vrtiću Kaštelir i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost, najduže do 30.06.2019. godine;

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • -završen preddiplomski sveučilišni studij – stručni prvostupnik predškolskog odgoja;
 • -završen sveučilišni diplomski studij – magistar predškolskog odgoja;
 • -završen studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja);
 • -položen stručni ispit ili obvezu polaganja u roku od godinu dana od stečenih uvjeta za  polaganje,
 • -ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka, sukladno članku 25.
 •   Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) – ne  
 •   stariju od dana otvaranja natječaja;
 • – dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO- 
 •   ne stariju od dana otvaranja natječaja;
 • – presliku osobne iskaznice;
 • – presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – presliku uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ,

s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 09.08.2018. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

Klasa:601-02/18-01/15; Ur.broj:2167-01-12-01-6

Poreč, 31.07.2018.   

Natječaj je objavljen od 01.08.2018. do 09.08.2018. godine

 

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće S